سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

برداشتی متفاوتی از کلماتی که تابه حال می شناختیم!!!

باقرخان : (با+قر+خان):خواننده‌ای که در هنگام خواندن قر می‌‌دهد!

قرتی : (قر+تي): نوعی چای که با قر و حرکات موزون سرو میشود !

وایمکس : (واي+مكس): درنگ چرا ؟!

البرز: (ال+برز): عربها به « پرز » گویند !

مختلف : (مخ+تلف): مرگ مغزی !

توله سگ : (تول+ه+سگ): حاصل تقسیم مساحت سگ بر عرض آن !