سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

فرهنگ لغت طنز

فرهنگ لغات طنزدر فرهنگ لغت طنز واژه مدرسه اینگونه ترجمه می شود: یه جاییکه پدر پول پرداخت می کند و پسر بازی می کند

بیمه ء عمر : یک قراردادی که شما رو در طول زندگی نیازمند می کند ودر موقع مردن ثروتمند.

پرستار : شخصی که از خواب بیدار می شود و به شما قرص خواب آور می دهد.