سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

آشنایی با علم رمل

آشنایی با علم رمل

هیچ کس بغیر خدای متعال نمیداند که برای اوّلین بار چه کسی و در کجا این علم را کشف کردو بکار برد. امّا منابع قدیمی دراین باره میگویندکه این علم معجزه 7 تن از انبیاء عظام به این شرح حضرت آدم،شیث، ادریس، لقمان ، شعیا و ارمیا و دانیال نبی بوده است درباره پیدایش این علم و علت مشهور شدن آن به رمل داستانهای زیادی وجود داردکه درکتب مربوطه در بحث علت نامگذاری به آن پرداخته ایم.

 فال امروز ۲3 شهریور

 فال امروز ۲3 شهریور