سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

مشاهده طالع بینی عناصر ماه های مختلف

مشاهده طالع بینی عناصر ماه های مختلف

علامت آتش : فروردين ، مرداد ، آذر

علامت هوا : خرداد ، مهر ، بهمن
علامت خاك : ارديبهشت ، شهريور ، دی

علامت آب : تير ، آبان ، اسفند

بررسی رفتار متقابل عناصر با هم ( سازگاری متولدین ماه ها با هم )