سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ. ﭼﻮن ﺑﺤﺚ ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﺮﯾﻨﮫ و ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺷﯿﻮاﻧﺎ از ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺒﻨﺪد و
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎز ﻧﺸﻮد. ھﻮا ﮔﺮم ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﮔﺮدان ھﻢ زﯾﺎد. ﭘﺲ ﻣﺪﺗﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻼﻓﮫ ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺸﺘﻨﺪ. ﭘﻨﺠﺮه
ﮐﮫ ﺑﺎز ﺷﺪ ھﻤﮕﯽ ﻧﻔﺴﯽ راﺣﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻨﻮدی ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷﯿﻮاﻧﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ: «ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻮای ﻣﻄﺒﻮع ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﻻن وارد ﺷﺪ ﭼﮫ
اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﯾﺪ؟» ﺷﺎﮔﺮدان ھﻤﮕﯽ آن را ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎﻟﯽ و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷﯿﻮاﻧﺎ ﮔﻔﺖ: «ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﯾﻦ طﻮر اﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮه را
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ھﻮای ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻗﺎت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.» ﺗﻌﺪادی از ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﭘﺲ
از ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮔﻔﺘﻨﺪ: «وﻟﯽ اﺳﺘﺎد اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد، اﯾﻦ ھﻮا ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﮭﻨﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.» ﺷﯿﻮاﻧﺎ
ﮔﻔﺖ: «ﺧﻮب، ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ را ﻓﮭﻤﯿﺪﯾﺪ! در ﺟﻮاﻣﻊ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﯾﺎ اﯾﺪه ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻧﻮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺮدم اﺑﺘﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ در طﻮل زﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﮫ آن واﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﮐﺮدن و ارﺗﻘﺎی آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮕﺸﺎن
ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن ﺗﻌﺼﺐ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺿﺮر آن ھﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.»

حفظ حقوق تهیه کنندگان داخلی

دانلود فیلم ایرانی

اشتراک در شبکه اجتماعی

بیوگرافی نویسنده مدیر سایت

امیر علی هستم براتون می نویسم...

مشاهده تمامی 2382 پست

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.