سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

بازتاب پیام تبریک سال نو رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به یهودیان در فضای مجازی، توجه مطبوعات بین المللی به انتقال مسئولیت مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، ابراز نگرانی روسیه از قطعی نشدن فهرست هیئت مذاکره کننده ایرانی و بازتاب سخنان سردار سلیمانی در حمایت از سوریه، از جمله مهمترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.

توجه جهانی به فعالیت های «توئیتری» دولتمردان ایرانی

ﺑﻪ ﮔﺰارش «ﺗﺎﺑﻨﺎک»، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺮﯾﮏ «ﺗﻮﺋﯿﺘﺮی» ﺳﺎل ﻧﻮ ﯾﮫﻮدی از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﯿﺎن
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﮫﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﻪ «ﺗﻠﮕﺮاف» از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺤﺚ
ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻣﺪه ﺑﻮد: «در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب در ﺗﮫﺮان در ﺣﺎل ﻏﺮوب ﮐﺮدن اﺳﺖ، ﻣﻦ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن، ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﯾﺮان، ﺳﺎل ﻧﻮ ﺧﺠﺴﺘﻪ
ای را آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻢ». ﺗﻠﮕﺮاف اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ اﯾﺮاﻧﯽ، اﻣﺮی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه، در ﺗﻌﺎرض ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ روﯾﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻗﺒﺎل ﯾﮫﻮدﯾﺎن
ﻗﺮار دارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ھﻨﻮز درﺑﺎره ﺗﻌﻠﻖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﻄﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ، وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان، ﺳﺒﺐ اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ «ﺗﺎﯾﻢ» در اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ظﺮﯾﻒ
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺮان ھﯿﭻ ﮔﺎه واﻗﻌﻪ «ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ» را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ظﺮﯾﻒ در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ از وی درﺑﺎره اﻧﮑﺎر ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ
ﭘﺮﺳﯿﺪه، ﭘﺎﺳﺦ داده: «اﯾﺮان ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده، اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﺒﺎرک». ﺗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ اﻣﺎﻧﭙﻮر، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
«ﺳﯽ ان ان» ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ظﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ھﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﺧﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روزﻧﺎﻣﻪ
«واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ» ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﯾﺮان، وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ھﺴﺘﻪ ای را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ، ﺗﻤﺎﯾﺰ آﺷﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻒ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺧﻮد، ﯾﻌﻨﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ. واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪاﯾﺘﮕﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای از ﻣﺬاﮐﺮات ھﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان و ۵+١ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ، از ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن ﻗﻄﻌﯽ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺬاﮐﺮات ھﺴﺘﻪ ای، اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری «ﺗﺮﻧﺪ»، ﺳﺮﮔﺌﯽ رﯾﺎﺑﮑﻒ،
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﮑﻮ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ھﻨﻮز ھﯿﺌﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮔﺮوه ۵+١ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده، ﻧﮕﺮان اﺳﺖ. وی ﮔﻔﺘﻪ: «ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺌﺖ، ھﻨﻮز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ را ﻧﮕﺮان
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﺷﺶ ﻗﺪرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﯿﻢ. ﻣﺎ از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ۵+١ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن دور ﺑﻌﺪی ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ».
در ﻧﮫﺎﯾﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ «دﯾﻠﯽ اﺳﺘﺎر» ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺮدار ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را ﺑﺎزﺗﺎب داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮان از ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺮان ﺗﺎ آﺧﺮ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. دﯾﻠﯽ اﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: «ھﺪف آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ». دﯾﻠﯽ اﺳﺘﺎر اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان، ھﺪف اﺻﻠﯽ اوﺑﺎﻣﺎ از طﺮح ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.

حفظ حقوق تهیه کنندگان داخلی

دانلود فیلم ایرانی

اشتراک در شبکه اجتماعی

بیوگرافی نویسنده مدیر سایت

امیر علی هستم براتون می نویسم...

مشاهده تمامی 2382 پست

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.