سایت دانلود فیلم و سریال ایرانی

سایت تفریحی و دانلود فیلم ایرانی

برج میلاد میزبان شهروندان در شبهای پایانی تابستان

برج میلاد میزبان شهروندان در شبهای پایانی تابستان

ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﮫﺮوﻧﺪان از ﺟﺸﻨﻮاره رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٩٢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ

ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ، ﻓﺮزاد ھﻮﺷﯿﺎر ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ: اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﺷﮫﺮوﻧﺪان از ﺟﺸﻨﻮاره رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره، ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل، ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﻓﺰود: اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، در ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻨﮓ ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﻏﺮﻓﻪ ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ، ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ورزﺷﯽ ھﻤﭽﻮن راﭘﻞ، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری، اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪ ھﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،
ﻏﺮﻓﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و … اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان، اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ھﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ ٢٠ ﺗﺎ ٢٢ و در ﺷﺒﮫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ و روزھﺎی ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ٢٠ ﺗﺎ ٢۴ اداﻣﻪ
دارد و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺐ ھﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﺎد و ﻣﻔﺮح ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ.

حفظ حقوق تهیه کنندگان داخلی

دانلود فیلم ایرانی

اشتراک در شبکه اجتماعی

بیوگرافی نویسنده مدیر سایت

امیر علی هستم براتون می نویسم...

مشاهده تمامی 2382 پست

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.